Kontakt via mail: gunnar@trosso.eu


Rhodesian Ridgeback * South African Lion Dog

Två namn för en underbar hundras som ibland allmänt kallas för Lejonhundar.

En speciell hund med många egenskaper - för många mäktig, ibland även skrämmande, för andra en riktig kelgris. Okunskap om helheten föder ofta rädsla!


Mitt namn är Gunnar Trossö och jag vill genom denna sida beskriva min bild av rasen i allmänhet och mina egna hundar i synnerhet.

Styrka, uthållighet och kraft packeterat i mental stabilitet!

Rasen är kraftfull med många sidor som tar tid och engagemang att lära känna och förstå. Det skapar utmaningar med många stimulerande upptäckter första åren.

Som inledning för att beskriva rasen vill jag hänvisa till en bok skriven ur en tid då rasen Lejonhundar var ett konkret begrepp. Beskrivningar hämtade direkt från källor i Sydafrika, från Holländarna i Rhodesia som levde och verkade med hundarna.
Boken THE RHODESIAN RIDGEBACK, The Origin, History and Standard, av T.C Hawley från 1950-talet återger händelser och hundarnas beteende från det tidiga 1900-talets lejonjakter. Tillsammans med ett par eller fler Rhodesian Ridgebacks möter jägarna lejon öga mot öga, det ger erfarenheter vidare än dagens akademiska beskrivningar från rastgården i parken.

Nedan återges ett par valda utdrag från boken genom att klicka på omslaget.
Jag brukar beskriva att Rhodesian Ridgeback besitter ett "4 stegs tänk".

Med det avser jag stegen 1. Läsa in 2. Analysera 3. Besluta 4. Verkställa.

En konkret sistuation som tydligt beskriver detta agerande är berättad från en vän som har två RR i Tanzania. Vännen kommer hem till sin gård och finner hela gårdsplanen full av babianer. Han blir stående vid gårdsgrinden med familjens lilla hund i famnen. De båda RR är inne i huset. Han beslutar att bestämt ta kurs mot huset rakt igenom babianflocken.Mitt på gårdsplanen börjar babianerna visa intresse för den lilla hunden och situation känns relativt stressande. Väl framme vid huset släper han ut sina två RR till räddning. Förvånande springer inte hundarna ut och skäller mot babianerna. Istället ställer de sig bredvid varandra på verandan och panorerar gårdsplanen nogsamt. Efter en kort stund sätter båda hundarna parallell kurs mot flockens alfahane och hugger tag i varsin arm. Babianen har svårt till motangrepp genom hundarnas gemensamma grepp. Hundarna släpar alfahanen ut från gårdsplanen varvid alla andra understående babianer följer med. Efter det målsökande direkta ingreppet finns inga babianer kvar.

Okonventionellt för att vara hundar. Normalt är att hundar skäller och jagar urskiljningslöst vilket troligtvis skulle sluta med sorgliga förluster i detta fall. Tack vare RR förmåga till att först läsa in och analysera situationen innan beslut fattas för att slutligen verkställa insatsen blir resultatet optimalt. Efter denna speciella händelse insåg min vän vad som är signifikant för hur RR agerar och nödvändigt vid lejonjakt!

Med ovanstående i beaktande skall jag återkoppla till mina egna Ridgeback som växt upp i en helt annan miljö, men i övrigt med samma rassignifikanta karakteristika egenskaper och mentalitet som boken beskriver.

Att välja hundras omfattar både fysiska företräden och dess specifika programvara. Att inte vara medveten om den inneboende karaktären och dess signifikanta egenskaper är synnerligen olämpligt. Det gäller givetvis för samtliga hundraser.

Många kommer fram och berömmer mina hundar. Det är givetvis uppskattat. Andra frågar vad hundarna kostar. Jag brukar då skämtsamt svara två mil per dag x 365. Du köper inte en hund, du väljer en livsstil.

Allt är relativt, även i hundarnas värld. Vad är långa promenader, vad är aktiv livsstil, vad är en vass hund, vad är fast ledarskap?

Att välja en Rhodesian Ridgeback bör vara ett medvetet val. Hundarna föredrar en aktiv livsstil. Det är inget för bekväma. Personligen är jag fysisk till naturen och lever i symbios med mina hundar. Promenad för mig är inte alltid vad andra menar. Den totala friheten finner jag under våra längre vandringar. Jag brukar inte välja dom traditionella stråken utan håller mig heltst utanför. Under vintertid är dom öppna isarna perfekta. Hundarna kan löpa fritt över stora områden. En skön solig vintersöndag förlägger jag gärna promenden från innerstan t/r Bogesund eller motsvarande 4-5 mil. Växlar både områden och distans för ökad stimulans. Dagliga rundor ligger endast runt milen.

Texas, Zaxxon´s Prince Balder är född den 2 augusti 2005. Han är mentalt stabil och visar inga tecken till aggressivitet trots en dominant alfakaraktär. Han visar inga tecken på rädsla, oro eller avvikande beteende vid hotfulla konfrontationer. Han har stor integritet och kräver ett naturligt ledarskap med förankrade kommandon. Han är mycket inläsande och agerar eftertänksamt. Rhodesian Ridgeback agerar sällan endast rent instinktivt utan har ett utpräglat interaktivt beteende med omgivningen. Många hundar agerar på eller av och styrs av instinkter, fastnar därför lätt i låsta beteenden. En Rhodesian Ridgeback måste agera taktfullt utan låsningar som vid ställande jakt av lejon. Allt annat beteende skulle äventyra deras överlevnad.

Texas är mentalbeskriven den 26 augusti 2007 vid två års ålder av Mentalbeskrivare Juha Lamminen genom arrangör SRRS med mycket goda vitsord. Nedan finns en video från detta tillfälle.Texas verkställde avelsuppdrag i mars 2007 och erhöll sedvanlig språngavgift, i övrigt valde jag att erhålla en av hanhundarna i valpkullen som ersättning. Det var valpen Dallas, född den 9 maj 2007 och den mest aktiva och självständiga av alla valpar i kullen. Han utmärkte sig tidigt som självständig individ och med en stark egen vilja. Dallas är aningen skarpare än Texas men har funnit och accepterat sin plats som tvåa i den fastställda rangordningen hundarna mellan.

Uppväxten för Dallas med en förstående och närvarande pappa. Nedan videos visar hur Texas fostrar Dallas från 9 veckor.


Texas 2år & Dallas 9 veckor * Texas 2år & Dallas 16 veckor * Texas 2år & Dallas 6 månader * Texas 3år & Dallas 17 månader * Texas 7år & Dallas 5år


Att fostra en Rhodesian Ridgeback är i grunden ganska elementärt. Det vilar på ett par enkla grundläggande faktorer. Främst krävs ett genuint och trovärdigt ledarskap. En Ridgeback följer sällan en ledare som inte innerst inne tror på sig själv. Rasen är mycket signalstark och ser rakt igenom en osäker människa. Det är ingen idé att skrika och försöka domdera kommandon som inte fyller någon funktion för hunden. Den har hög integritet och mycket eget tänk. Det skiljer sig på så sätt markant jämfört med en vallhund eller liknande raser som blint följer varje vink. En Ridgeback är inte radiostyrd via manual.

Ovan fem videos återger uppväxten för en Ridgeback valp från 9 veckor till vuxen hund. Vanliga frågor runt rasen är baserat på dess rykte om att vara vass. Jag kan intyga att det helt beror på den enskilda individen. Alla hundar har sin egen karaktär. Dallas skiljer sig markant från sin pappa Texas. För att återge vad jag avser med vass rekommenderar jag video 2. Dallas är endast 16 veckor och trygga stabila pappa Texas sätter ramarna för en mycket intensiv valp. Videon går från lugnare lekformer och eskalerar stegvis till att Dallas uppvisar ett vassare beteende. Att stimulera och forma detta som ledare kräver sitt salt. Betänk om ni vill ta Texas roll under denna period. Kan intyga att tack vare Texas hjälp har jag fått en välartad och trygg andra hund.

Denna kortare video återkopplar och förtydligar vad jag åsyftar beträffande sätta genuina trovärdiga ramar. En till synes stor tuff Rottweiler tik försöker mästra Dallas 16 veckor.
Med skällande och till synes osäkra attacker skapar tikens beteende främst motsatt effekt för en vass valp som Dallas. Tikens tafatta försök stressar och förstärker valpens vassa beteende istället för att skapa stabila trygga ramar. Dallas viker inte ner för tiken, precis som ett osäkert mänskligt ledarbeteende skulle medföra. En klar distinktion mot Texas enastående jobb.


En naturlig lekform för Texas och Dallas kan uppfattas som skrämande för hundägare till andra mindre fysiska raser. Andra talande exempel är när okända dominanta handhundar utmanar i en öppen miljö, där alla hundar springer lösa. Mina två Ridgeback söker aldrig upp eller skapar konfrontationer med andra hundar utan anledning. Som boken tydligt beskriver finns det relativt lite intresse för andra hundar och till att skapa onödiga konfrontationer. Det som skiljer är att Rhodesian Ridgeback är mycket signalstark och inläsande. Dom backar inte för angripare eller individer som inkräktar eller kränker dess territorie.
Nedan utdrag från boken beskriver dessa karaktäristiska egenskaper.Normalt brukar det inte utmärkas i umgänge med andra hundar, såvida inte andra dominanta hanhundar har bristande förmåga att läsa av en skarp situation eller uttalade signaler. En frisk och sund handhund skall läsa av och respektera dessa signaler. Rhodesian Ridgeback visar tydligt vad som gäller. Den är passiv och avvaktande inför den andra hanhundens val att agera. Om en annan handhund trots detta väljer att ge sig i kast med hundarna sker oftast en markant avvisning. En avvisning som omfattar stor kraft i form av riktad energi utan skadliga bitangrepp.


Ovan bild visar hur en inledingsvis dominat Kungspudel utan förmåga att avläsa signaler rusat mot mina hundar, för att sedan i panik vända när Texas deklarerar sin kraftfulla dominans. Vid ömsesidig respekt inför respektive hanhunds signaler för utrymme och avstånd hade en liknande situation inte utvecklats. Ofta misstolkas detta till RR:s nackdel då den upplevs som skrämmande enbart genom sin styrka. Uppvisas lekfullt och naturligt i ovan video 4.Pappa Texas jagar sonen Dallas under lekfulla former. Det är ett naturligt samspel mellan mina hundar. Dessvärre uppstår ibland viss förvirring hos andra ovana hundägare. Bilden ovan med Kungspudeln är en direkt avvisning, vilket upplevs mer dramatiskt, men även vid intensivare lek finns det tillfällen där vissa hundägare upplever rädsla. Jag tar hänsyn till denna okunskap och försöker informera för att skapa trygghet. En trygg ledare skapar en trygg hund! En trygg hund är en stabil hund.

Ofta ser jag nervösa rädda hundar som genererar fel signalerar till sin omgivning på grund av ett bristande ledarskap.


Leken kan förefalla dramatisk men är kontrollerad och bygger på fullständig tillit utan prestige. Två okastrerande vuxna hanhundar respekterar normalt varandra, men finner sällan intresse att leka. Samspelet mellan Texas och Dallas vill jag framhålla som synnerligen speciellt. Positionerna är fastställada och helt utan spänningar trots att Dallas i övrigt är mycket skarp. Det är för övrigt lika ofta pappa Texas som tar inititiv till att leka. Fördelen med Rhodesian Ridgeback i kampmomenten är att rasen agerar interaktivt och inte hamnar i låsta lägen. Leken omfattar naturliga tempväxlingar där hundarna stannar upp, innan nästa runda startar. Sista bilden i ovanstående bildserie visar hur det tempoväxlar från kamp till pusskalas.
Texas är en stark, mentalt stabil och kraftfull Alfahane med stort hjärta!Dallas är en skarp, egensinnig connoisseur och slitvarg med enormt driv!
En rejäl hundbil är att rekommendera, men det mesta funkar!


Texas och Dallas har åkt det mesta. Eftersom hundarna är lugna och förhållandevis renliga är fordontransporter inga problem. Ridgeback luktar dessutom inte hund. Rekommenderar dock en rejäl hundbil om det skall vara bekvämt och säkert.

Nästa utmaningen var den tredje hanhunden och att skapa en stabil flock!

Med två fungerande vuxna hanhundar kom nästa utmaning. Dallas efterfrågades till avel för en mycket fin tik. Hon var lugn, mild och storvuxen. Dallas var den perfekta avelskandidaten med sin gracila fysik och skarpa mentalitet. Som att blanda chilli med en skål grädde.

Resultatet blev en mycket lyckad valpkull med nio valpar varav fyra hanhundar. En framträdande hanhund Wimbledon blev det nya tillskottet. Han döptes sedemera till Dexter!

Den lilla kavata valpen Dexter var en stor rackare - endast 10 veckor och väger 12.8 kg!

I jämförelse med sin pappa och farfar vid samma ålder vägde Dexter ca 2 kg mer redan vid 10 veckor.


Dexter med familj på hästgården - mamma & pappa & farfar & syrran


Rhodesian Ridgeback gillar att vara i flock. Hundarna jagar tillsammans med utvecklad inbördes kommunikation för bästa samarbete. Att samla hela Ridgeback familjen och vandra ett par sköna mil i urskogen är den optimala upplevelsen för hundarna.

Dexter fick sin skolning av farfar Texas och pappa Dallas.

Dom äldre hundarna var väldigt tighta och samspelta. Att komma in som trea var svårt. Dexter vill gärna vara med men blir oftast utanför den fysiska leken. Viktigt för att skapa en välordnad och harmonisk flock är ett konsekvent och starkt genuint ledarskap. Förutom den mänskliga ledaren är Texas stabila mentalitet som alfahane avgörande. Dallas som är väldigt skarp av naturen är dock underordnad Texas och ser främst att bibehålla sin position i flocken. Texas och Dallas inbördes samspelta beteende blir snabbt föredöme för lilla Dexter.
Dexter ser och lär. Som i alla naturliga lekar finns viktiga komponenter som respekt och social kompetens. Hundarna lär sig sätta gränser och hur att interagera med varandra på ett avspänt sätt. Den fysiska närheten blir naturlig och spänningar försvinner som annars kan byggas upp hos individer som aldrig för utagera sitt fysiska behov med andra hundar.Den aktiva leken som stundtals ser mycket hård och tuff ut skapar nära band och stark tillit mellan hundarna. Genom ett stort fötroende för varandra tillåts växelvis nedläggning och anfall utan att rangordning eller prestige rubbas. Ett naturligt avstämt samspel mellan fysiskt och mentalt starka hundar. Rhodesian Ridgeback är inte spänd och nervös till sin natur. Dess inre och yttre styrka formar dess stabilitet och trygga framtoning. Dexter söker lite uppmärksamhet och lägger tassen på pappa Dallas.

Bästa formen för att skapa en sammansvetsad flock är att jaga tillsammans. Hundarna upplever våra milslånga promenader som jaktuppdrag. Positionerna stärks och flocken harmoniseras. Dexter tar efter dom äldre hundarnas beteende. Det finns klart givna roller inom gruppen. Texas följer mig nära i basposition medan Dallas avsöker flankerna i looper, växelvis höger respektive vänster. Dexter vet ännu inte riktig vad som händer utan försöker mest få igång lek utan större framgång.

Rhodesian Ridgeback är arbetshundar med stort intresse för jakt och egen förmåga till samverka. Hundarna tänker själva och kräver få kommandon. Dallas agerar förtrupp och kallar på Texas vid behov. Hundarna återkommer med automatik och har aldrig sprungit bort eller fastnat på vilt.

Dexter har vuxit upp i pappa Dallas fotspår men skapat sin egen karaktär - lung, mild och kelig.
Samspel och rangordning inom och utanför den egna flocken.


Dallas och Texas med bästa vännen Schäferhanen Zeke 2 år.

Att skapa samspel och sätta rangordning är grundläggande för att gruppen ska fungera. Många glömmer dom biologiska faktorer som styr hundar. För hanhundar är det främst sexualdriften och därmed vikten att erhålla parningsföreträde. Inom gruppen eller mellan två nya individer måste rangordningen därför befästas för att skapa ordning, vem som har parningsföreträde. Alfahanen är den inom gruppen som har företräde att para sig med tillgängliga tikar. I övrigt gäller i ordning för tillgång till mat. Många använder epitet som om hunden är snäll eller dum. Ingen hund är dum för att den kräver sin rätt. En hund gör vad den kan eller inte kan. Kan den para sig först eller äta först, gör den det. Allt beror på vilken position den har i gruppen, det är därför bästa möjliga position är av betydelse för hunden. Det ligger i dess biologi och är inte fråga om att vara dum eller inte!

När rangordningen är befäst och hundarna har inordnat sig inviduellt i denna enkla men nödvändiga ordning föreligger samspel och harmoni.

Mina två hanhundar Texas och Dallas är båda ranghöga av naturen. Det skapar därför omedelbar inrättning av rangordningen vid möte av andra hanhundar som signalerar om att erhålla företräde. Andra hanhundar med naturligt uppvisande av lägre rangtillhörighet eller kastrerade hanhundar lämnas utanför. Många hundar lever i en "fantasivärld" om sin egen rangtillhörighet, det är då det föreligger risk för konfrontation. Friska hundar sätter rangordning utan skador. Det skall dock understrykas att det finns inte utrymme för "luftslott". I hundarnas värld måste rangordningen deklareras och styrkas genom konkret mätning. Det normala är att en vild flock sätter inbördes rangordning och lever med den. Vissa förändringar sker genom tiden beroende på flockens utveckling. Det skiljer sig från våra sällskapshundar som möter nya okända individer dagligen.

Tre hanhundar i välordnad harmoni inom den egna flocken.

En stabil och harmonisk flock kan utstå det mesta. Rangordningen följer en naturlig fallande hierarki med farfar Texas i toppen över pappa Dallas som domderar sonen Dexter längst ner. Det finns inga spänningar mellan hundarna vilket nedan bild vittnar om. Tre okastrerade hanhundar klämda tillsammans i minimalt baksäte. Observera att detta inte är normalfallet för våra transporter trots att det fungerar utmärkt utan gnäll.
Kortare bakgrund och egenskaper för rasen.


Rasen formades då nybyggarna i södra Afrika och Rhodesia, nuvarande Zimbabwe korsade sina hundar med halvdomesticerade, ridgeförsedda hunddjur. Dessa inhemska hundar besatt specifika egenskaper utvecklade under hårda förutsättningar på den tuffa savannen. De individer med bäst jaktegenskaper togs sedan tillvara i den medvetna aveln. Rasen har utvecklats genom åren varav dess framträdande jaktegenskaper bestått samt den signifikanta ridgen.

När storviltjakterna ökade i populäritet under 1800-talet uppstod behov av en optimal jakthund som kunde ta sig an bland annat lejon. Blickarna riktades då mot denna inhemska hund, som senare fick namnet Rhodesian Ridgeback. Där fanns alla de egenskaper man sökte - snabbhet, styrka, uthållighet, intelligens och mod! Perfekta egenskaper när det gäller jakt på stora rovdjur.

Förvisso användes hundarna i jakt på lejon. Men det är ingalunda så att hundara jagar ikapp dessa väldiga rovdjur och dödar dem, vilket är en tämligen utbredd och felaktig uppfattning. Deras uppgift vid jakten är att jaga i kapp lejonen, eller det vilt man för tillfället är ute efter, och driva det inom skotthåll för jägaren. För detta krävs förstås en hel del intelligens! En dumdristig hund överlever inte sådana konfrontationer, att gå i närkamp med ett lejon! Det har skapat signalstarka och inläsande hundar. Det gäller att trötta ut det jagade viltet via listiga manövrer och kvicka förflyttningar, och lura det mot jägaren. Ofta användes flera hundar vid sådana jakter. Arbetssättet är också tyst ibland med enstaka jaktskall.

Trots sin rätt våldsamma bakgrund är Rhodesian Ridgeback en hund med vänligt sinnelag som normalt visar milt temperament, lugn och stor tålmodighet. Ett mycket utmärkande drag, som sammanhänger med Ridgebackens vaktinstinkter är att den för det mesta håller sig i närheten av sin ledare. Den ger sig av och undersöker närområdet, men återvänder ganska snart. Det är en fördel om hunden används i jakt, att den ständigt söker sig tillbaka till sin ledare efter slutfört meningsfullt uppdrag.

En Ridgeback med bra temperament är värdig och skäller sällan, har självtillit med stort mod och blir inte upprörd över bagateller. Den möter världen med nyfikenhet och utan rädsla. Ridgeback besitter stor självständighet, men vill inte gärna vara ensam.

Ridgeback älskar en bekväm tillvaro, den tillbringar stor tid hoprullad i soffor, eller om tillfälle ges, utsträckt på sin ägares säng.

Då är det svårt att förstå att denna Ridgeback på ett ögonblick kan förvandlas till en mycket snabb och smidig jägare, som exempelvis ganska lätt springer ikapp en hare.

Rhodesian Ridgeback lär vara världens snabbaste hund på långdistans. Har från egna källor i Sydafrika hört hur hundarna springer bredvid deras Jeep mellan vingårdarna. Inga problem att hålla jämn fart med 40-50 km/h under 25-30 km.

En Ridgeback tyr sig till sin ledare men är ingen slav. Den utför inte uppgifter som saknar mening för den. Hunden funderar innan den bestämmer sig för om något är tillräckligt viktigt för att bli utfört. Ridgebacken är listig och har humor. Ser man inte upp är det lätt att man blir överlistad.


Ridgeback är i allmänhet reserverad mot okända, till och med helt ointresserad. Tvinga dig därför aldrig på den, varken på en valp eller en vuxen hund.

En mindre viktig extreör detalj enligt min mening men ytterst signifikant för namnet Rhodesian Ridgeback är denna mothårs växande ridge på hundens rygg. Den skall vara lång och markant med jämn samlad bredd utan avvikelser samt med två spegelvända utsökta väl markerade virvlar. Det är få hundar som har en perfekt ridge. Tidigare avlivades valpar som saknade rigde. Enligt min mening är goda mentala egenskaper att prioritera framför extreöra detaljer.

Rasen har under senare år i Sverige enligt min mening degenererats med vekare individer. Uppfödares definierade egenskaper som "reserverad" döljer ofta rädsla och osäkerhet. Rasen skall vara selektiv, inläsande och uppvisa viss reservation mot främlingar men inte vara vek eller visa tecken på rädsla. Det utpräglade mod och den inneboende styrka som en Ridgeback skall besitta skapar en stabil, trygg och därmed säker hund. Om dessa egenskaper inte beaktas framför enbart hänsyn till extreöra detaljer riskerar rasen att tunna ur mentalt.

Jag har personligen tyvärr observerat vissa tendenser till det vid möten av dagens Rhodesian Ridgeback. En stark och modig hund skall avlas på mentala egenskaper. De givna fysiska företräden en Rhodesian Ridgeback skall besitta är givetvis självklara för att överhuvudtaget överväga avel.

Bilden ovan visar Dexters rigde som är helt perfekt enligt definition.

Jag sysslar inte med avel men är gärna med och konsulterar vid intresse om att köpa en Rhodesian Ridgeback.

Det första att betänka när man skaffar en hund i allmänhet och en Ridgeback i synnerhet, är att se över sin livssituation och framtida livsstil. Hunden kräver sin ledare och mycket stimulans i form av fysiska aktiviteter.

Personligen går jag minst dryga milen per dag i varierad terräng. Rhodesian Ridgeback är ingen hund för soffpotatisar!


Är Rhodesian Ridgeback en enmanshund?


Alla hundar är flockdjur och inordnar sig i någon form av hierarki. Hur ledarskapet ser ut beror på omständigheterna. En naturlig flock har oftast en alfahane och en alfatik. Rhodesian Ridgeback likt de flesta hundar mår bäst av ett fast enskilt ledarskap framför ett kollektivt bestämmande med många viljor och olika ledarprofiler.Det som skiljer är dock att en Ridgeback är mer reserverad och selektiv i sitt beteende. Det gäller främst mot utomstående och främlingar. Rasen uppvisar inte samma bekräftelsebehov och intresse för utomstående okända personer som många andra raser. Det selektiva beteendet finns även inom gruppen när det gäller själva ledarskapet. Hunden ser klart vem som är dominant och har den bestämmande rollen inom gruppen, vilket avspeglar hur väl den underordnar sig ledarskapet. Rhodesian Ridgeback är en mycket lojal hund och värnar om hela gruppen, trots sitt selektiva beteende beträffande vem att följa och lyda. Skulle inte säga att en Rhodesian Ridgeback främst föredrar att leva endast med en person, utan hunden fungerar minst lika bra i en större grupp. Viktigt är dock att skapa ett tydligt ledarskap. Det som menas med enmanshund är i huvudsak hur hunden underordnar sig ledarskapet.


Utfodring.

Hundarna har främst ätit torrfoder under uppväxten. Jag har varit noga att välja god kvalité. Adderar även goda fettsyror och benmjöl. Rhodesian Ridgeback kan reagera på sämre torrfoder med klåda eller allergiska reaktioner.

När hundarna blir äldre kan glukosamin rekommenderas. Glukosamin är en kroppsegen substans som bildas från glukos. Glukosamin behövs för att kroppen ska kunna bilda större molekyler som finns i bland annat ledvätska och brosk. Kontrollera att din hund inte erhåller biverkningar.

Under senare ålder har hundarna utfodrats med lagad mat. Det har förbättrat deras hälsa. Mildare för mage, minskar viss klåda och svambildning i öronen.

Förslag till mat som jag ger hundarna är kokt lax (12% bra fett), kokt kött, kokt kyckling, kokt torsk, kokt ris, kokt brocolli. Adderar alltid bra fettsyror. Ett bra naturligt fett är ISTER. Mängden fett varierar mellan 100-200 gram per dag och hund. Mellanåt även några äggulor.
Slutligen två filmer om tre generationer Rhodesian Ridgeback

Första filmen inleder med Texas 10 veckor som kommer till familjen hösten 2005. Strax efter kommer sonen Dallas 2007 och senare även sonsonen Dexter 2011.

En kavalkad bilder från tre generationer hanhundar, farfar, sonen och sonsonen som lever harmoniskt tillsammans i en stabil hierarki.Den andra filmen från november 2014 visar Texas 9 med sonen Dallas 7 och sonsonen Dexter 3 på promenad i parken.